Stiftende generalforsamling
Foreningen Team Lunden

År 2018, den 6. november, kl. 11.00, blev der afholdt stiftende generalfor-samling i foreningen Team Lunden. Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beslutning om stiftelse af Team Lunden, herunder vedtagelse af ved-tægter.
3. Valg af bestyrelse.
4. Valg af revisor.
Ad 1.
Forsamlingen valgte enstemmigt Michael Juul Nielsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at Jørgen Sthelis og Michael Juul Nielsen var til stede.

Ad 2.
Jørgen Sthelis og Michael Juul Nielsen gennemgik, at interesse i en eller flere travheste fremmer interessen i travsport, men det er omkostningstungt at have travhest, og eventuelle indtægter står ikke mål hermed.

Foreningen foreslås stiftet for at fremme interessen for travsporten ved at give hesteinteresserede mulighed for at have en tilknytning til en eller flere heste, uden at have de anførte store omkostninger.

Dirigenten gennemgik udkast til vedtægter. Der var ikke spørgsmål eller be-mærkninger hertil.

Forsamlingen besluttede herefter enstemmigt at stifte foreningen Team Lun-den, med vedtægter, således som disse fremgår af bilag 1 til dette referat.

Samtidig konstateredes det, at Jørgen Sthelis og Michael Juul Nielsen, meldte sig ind i foreningen.
Det blev oplyst, at det forventes, at der sker betydeligt antal indmeldelser efter stiftelsen.

Ad 3.

Som bestyrelse valgtes:

Jørgen Sthelis (udpeget af Det Danske Travselskab) samt Michael Juul Nielsen (direktør for Det Danske Travselskab).

Ad 4.
Som revisor valgtes Joan Kristensen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

___________________
Michael Juul Nielsen

Luk menu